Algemene voorwaarden MIJOU

Artikel 1 – Definities

MIJOU.NL: alle cadeaus, pakketten, cadeaubonnen, belevenissen, cheques, of een donatie aan één van de goede doelen die de KLANT aan elke GESCHENKGERECHTIGDE aanbiedt.

MIJOU / MIJOU blijmakers: leverancier van mijou.nl, JADOE geschenkenmakers, gevestigd te Oldeholtpade.

KLANT: natuurlijke persoon of rechtspersoon die de overeenkomst aangaat met MIJOU.

GESCHENKGERECHTIGDE: een door de klant als zodanig aangewezen medewerker en/of relatie.

WEBSHOP: de speciaal voor de klant gebouwde website waarin de mijou.nl te vinden is en waaruit de geschenkgerechtigde een keuze mag maken.

INLOGCODE: unieke combinatie van een inlogcode en een wachtwoord die recht geeft op de bestelling van één of meerdere cadeau(s) via de website, of indien van toepassing, middels de antwoordkaart of telefonische helpdesk.

CODEBESTAND: excel bestand met inlogcodes.

MIJOU VOUCHER: de mijou.nl brief/kaart/hangtag/enz. met code en bestelregels en bestelinstructies.

VERPAKKING: de verpakking waarin de inloggegevens voor de webshop en de persoonlijke boodschap wordt aangeboden.

KLANTVARIABELEN: de eigen teksten, het bedrijfslogo en huisstijlkleur(en) en afbeeldingen die MIJOU gebruikt om de mijou.nl website vorm te geven en indien van toepassing, het drukwerk te personaliseren.

NIET VERZILVERDE INLOGCODE: een inlogcode welke door de klant wel uitgereikt is aan de geschenkgerechtigde, maar die door de geschenkgerechtigde niet is gebruikt.

BESTELPERIODE: het tijdvak waarbinnen de geschenkgerechtigde de mogelijkheid wordt geboden een cadeau uit de mijou.nl site te bestellen.

VERKOPER: winkel waar het gekozen geschenk afgehaald kan worden door de geschenkgerechtigde.

PUNTEN: fictieve eenheid waarmee de geschenken besteld kunnen worden in de webshop mijou.nl/klantnaam.

AFHAALBEWIJS/BEVESTGINGSMAIL: bewijs van bestelling die de GESCHENKGERECHTIGDE dient te tonen wanneer de producten worden afgehaald bij ed WINKELIER.

NIET UITGEGEVEN INLOGCODE: een inlogcode welke wel besteld is door en geleverd is aan de klant, maar welke door de klant niet is uitgereikt aan de geschenkgerechtigde.

BESTELPERIODE: het tijdvak waarbinnen de geschenkgerechtigde de mogelijkheid wordt geboden een MIJOU-geschenk te bestellen.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1.     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen MIJOU, KLANT en VERKOPER en zij maken van de verbintenis tussen hen onvoorwaardelijk deel uit.

2.     Afwijkende specifieke contractbepalingen welke schriftelijk zijn overeengekomen tussen MIJOU en KLANT gaan boven deze algemene voorwaarden.

3.     Aantasting van geldigheid van enig artikel of bepaling in een artikel van deze verkoopvoorwaarden heeft géén invloed op de geldigheid van overige artikelen of bepalingen.

4.     Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn op al onze Mijou.nl transacties van toepassing,tenzij schriftelijk andere voorwaarden met de KLANT zijn overeengekomen. Dergelijke wijzigingen en/of aanvullingen hebben slechts betrekking op de betreffende overeenkomst. Behoudens schriftelijke afwijkingen blijven deze algemene verkoopvoorwaarden voor het overige volledig van kracht.

Artikel 3 – Offertes

1.     Alle offertes opgemaakt door MIJOU zijn onder voorbehoud van fouten. Indien een offerte wordt aanvaard heeft MIJOU het recht het aanbod binnen zeven (7) werkdagen te herroepen.

Artikel 4 – Bestelling MIJOU-vouchers

1.     Door bestelling van KLANT geeft de KLANT te kennen onvoorwaardelijk akkoord te gaan met de algemene voorwaarden MIJOU.

2.     MIJOU behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen. Voor een afgesloten koopovereenkomst gelden de algemene voorwaarden zoals deze golden op de datum, vermeldt op de factuur.

Artikel 5 – Webshop mijou.nl personaliseren en aanlevering klantvariabelen

1.    Na ontvangst van de volledige betaling door KLANT, levert MIJOU de inloggegevens aan KLANT. De levertijd van de mijou.nl/klantnaam wordt niet evenredig verlengd met de latere aanlevering van klantvariabelen en dit laatste kan grote gevolgen hebben voor het wel of niet op tijd leveren van mijou.nl. De verantwoordelijkheid voor het tijdig aanleveren van de klantvariabelen rust geheel bij KLANT.

2.    MIJOU verzorgt de bouw van een webshop in de huisstijl (2 kleuren en logo) van KLANT. Dit alles binnen de mogelijkheden die de door MIJOU ontwikkelde template daarvoor biedt. Deze flexibiliteit bestaat uit een welkomstwoord of welkomstvideo bij het betreden van de shop namens KLANT en het logo en kleuren van KLANT. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om een tekst te plaatsen op de afhaalbonDe klantvariabelen worden door mijou.nl gebruikt bij het opmaken van de website en indien van toepassing op het drukwerk.

3.    MIJOU zal indien van toepassing, op verzoek van KLANT, de opmaak van het drukwerk in pdf-format overleggen aan KLANT, waarna deze hierop één correctieronde kan laten plaatsvinden. De correcties worden binnen twee werkdagen na ontvangst door KLANT van de eerste opmaak, doorgegeven aan MIJOU. Eventuele tweede en volgende correctieronden zullen worden doorbelast aan KLANT voor € 150,00 exclusief BTW per correctieronde.

4.    De inlogcodes worden geleverd op het door de KLANT opgegeven adres of e-mailadres. MIJOU adviseert KLANT de voucherdozen en inlogcodes te behandelen als waardepapieren en ze als zodanig te bewaren tot het moment van uitgifte. Vanaf het moment van tekenen voor ontvangst op de pakbon is KLANT verantwoordelijk voor de geschenkdozen. KLANT is verantwoordelijk voor het juist aanleveren van e-mailadressen voor verstrekking van inlogcodes per e-mail.

5.    Levering van vouchers op locatie geschiedt in losse dozen of op pallets.

Artikel 6 – MIJOU-geschenk

1.    Het te besteden bedrag van de MIJOU-voucher wordt omgezet in 100 punten, welke de GESCHENKGERECHTIGDE bij één of meerdere VERKOPERS kan besteden.

2.    De MIJOU-geschenken worden via internet met de inlogcode besteld. De persoonsgegevens van de GESCHENKGERECHTIGDE zullen enkel en alleen worden gebruikt voor het versturen van orderbevestigingen, het versturen van informatie aangaande de bestelling, voor het afnemen van een tevredenheidsenquête en na uitdrukkelijke toestemming van de GESCHENKGERECHTIGDE. Het is de VERKOPER niet toegestaan de ten behoeve van de orderafhandeling door MIJOU verstrekte persoonsgegevens te gebruiken voor eigen zakelijke doeleinden (nieuwsbrieven, mailings etc.).

3.    Het bestelde MIJOU-geschenk dient zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 7 werkdagen, door de GESCHENKGERECHTIGDE bij de door hem/haar geselecteerde VERKOPER afgehaald te worden. Het is voor de GESCHENKGERECHTIGDE ook mogelijk om tijdens het bestelproces aan te geven op welke datum hij/zij het pakket wenst af te halen. De GESCHENKGERECHTIGDE dient het MIJOU-geschenk met de bevestigingbij de VERKOPER af te halen.

4.    De GESCHENKGERECHTIGDE die kenbaar maakt niets ontvangen te hebben, maar waarbij de systemen van MIJOU evenals de VERKOPER zeggen dat het pakket wel uitgereikt is, dient een schriftelijke verklaring van “geen ontvangst” te tekenen. Na retournering hiervan zal het MIJOU-geschenk nogmaals verstrekt worden. Navraag bij de locatie vindt wel plaats maar nooit ten koste van de geloofwaardigheid van GESCHENKGERECHITIGDE. Bij vermoeden van misbruik meldt MIJOU dit aan de KLANT.

5.    De MIJOU-voucher heeft een unieke code die slechts eenmaal wordt verstrekt. Bij verlies, diefstal en/of al dan niet door de KLANT of GESCHENKGERECHTIGDE veroorzaakte beschadiging van de voucher en/of de code, heeft de KLANT c.q. GESCHENKGERECHTIGDE geen recht op vervanging van de MIJOU-voucher en vervalt de tegenwaarde in punten op de MIJOU-voucher.

6.    Mijou.nl/klantnaam kent een actueel assortiment. MIJOU kan niet garanderen dat alle artikelen altijd leverbaar zijn en blijven. In uitzonderingsgevallen is het VERKOPER toegestaan geschenken in backorder te plaatsen. Voorts is het VERKOPER toegestaan een artikel te vervangen door een minimaal gelijkwaardig of beter alternatief. In beide gevallen wordt dit duidelijk bij het artikel vermeld. Ten slotte bestaat de mogelijkheid dat er van een product een beperkt aantal beschikbaar is en zal na verkoop van dit aantal het artikel op de website komen te vervallen en is dus niet meer zichtbaar zijn. De VERKOPER heeft het recht een nieuw aanbod te doen op de website. Tijdens de looptijd kunnen er op de website meldingen verschijnen bij de geschenken over hun beschikbaarheid.

7.    Ten tijde van het sluiten van de overeenkomst tussen MIJOU en KLANT vertegenwoordigen de geschenken en pakketten gemiddeld een consumentenprijs ter hoogte van het budget van KLANT. Consumentenprijzen kunnen door winkelketens eigenhandig gewijzigd worden en MIJOU kan dan ook niet garanderen dat de waarde van de geschenken en belevenissen bij het ondertekenen van deze overeenkomst ook in de bestelperiode nog gelijk zullen zijn. MIJOU aanvaardt voor de gevolgen hiervan geen aansprakelijkheid.

Artikel 7 – Webshop mijou.nl advertenties

1.     MIJOU bepaalt in overleg met de KLANT de gewenste VERKOPERS per plaats/regio (circa 10).

2.     De VERKOPER kan maximaal 3 advertenties op de site plaatsen binnen het budget van de klant.

3.     Standaard is één goed doel van MIJOU opgenomen in de site. De klant heeft het recht om 1 extra goed doel aan de site toe te voegen.

4.     De VERKOPER dient de advertentie ten behoeve van de website mijou.nl/klantnaam vóór een met MIJOU overeengekomen inleverdatum in te leveren. Na inlevering wordt de advertentie door MIJOU beoordeeld en indien akkoord geplaatst op de website van de KLANT. Indien de advertentie niet tijdig wordt ingeleverd vervalt het recht op deelname van de VERKOPER.

5.     Uiterlijk en inhoud van de mijou.nl vouchers en eventuele geschenkbrochure worden door VERKOPER bepaald en samengesteld. MIJOU draagt zorg voor het personaliseren van de website.
LET OP: alle gegevens dienen door KLANT ingeleverd te zijn overeenkomstig met de door MIJOU aan KLANT verstrekte planning en formaateisen.

Artikel 8 – Website

1.    De website, www.mijou.nl/klantnaam, zal toegankelijk zijn voor de GESCHENKGERECHTIGDEN binnen een overeengekomen periode tussen 10 december 2019 00.01 uur tot en met 31 januari 2020, 23.59 uur, tenzij anders overeengekomen. In overleg, en afhankelijk van het bestelverloop, kan besloten worden de openstelling van de website te verlengenom op die manier de laatste GESCHENKGERECHTIGDEN nog te stimuleren een cadeau te bestellen. Mogelijke afwijkingen in deze periodes worden door VERKOPER bepaald. Openstelling van de website zal pas plaatsvinden na betaling van de volledige som van de order.

2.    De website is zodanig gebouwd dat met minimaal 95% van alle internetbrowsers ingelogd en besteld kan worden. Door individuele instellingen op Pc’s en/of netwerk/firewall/cookie beperkingen, kan het voorkomen dat sommige GESCHENKGERECHTIGDEN problemen hebben met bestellen. Zij kunnendan wel hun instellingen aanpassen, dan wel de bestelling op een andere wijze doorgeven. MIJOU aanvaardt geen aansprakelijkheid voor problemen met inloggen of het onjuist plaatsen van de bestelling door GESCHENKGERECHTIGDE. MIJOU stelt een orderbevestiging beschikbaar waarmee een medewerker kan controleren of de bestelling correct is doorgekomen. Deze orderbevestiging dient ingeleverd te worden bij afhalen van het pakket bij de VERKOPER.

Artikel 9 – Klantenservice

1.     De GESCHENKGERECHTIGDE kan via een invulscherm op de website van MIJOU een e-mail sturen naar de klantenservice van MIJOU. MIJOU streeft ernaar iedere e-mail binnen twee werkdagen te beantwoorden.

2.     MIJOU zorgt tevens voor een helpdesk waar de GESCHENKGERECHTIGDE met vragen en opmerkingen terecht kan. Naast telefonische ondersteuningkan de GESCHENKGERECHTIGDE ook het contactformulier op de website invullenof indien van toepassing een email sturen naar een in het drukwerk vermeld e-mailadres. MIJOU streeft er naar iedere e-mail binnen twee werkdagen te beantwoorden. Na sluiting van de webshop zal MIJOU geen producten, belevenissen of goed doel donaties meer verwerken, ongeacht de reden waarop de GESCHENKGERECHTIGDE zich beroept.

3.     MIJOU zorgt voor een telefonische klantenservice waar GESCHENKGERECHTIGDEN met vragen en opmerkingen terecht kunnen. Deze klantenservice zal bereikbaar zijn van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur in de periode van 10 december 2019 tot en met 29 februari 2020. Het staat MIJOU vrij de openingstijden van de klantenservice te wijzigen op basis van de behoefte.

Artikel 10 – Ontbinding

1.      De overeenkomst wordt zonder rechterlijke tussenkomst na een schriftelijke verklaring door MIJOU ontbonden op het tijdstip, waarop de KLANT in staat van faillissement wordt verklaard of (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt.

2.      Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. KLANT is aansprakelijk voor de door MIJOU geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving.

3.      Indien KLANT een getekende orderbevestiging retour heeft gestuurd en KLANT wilt de order alsnog annuleren, dan brengt MIJOU 25% van de hoofdsom in rekening bij KLANT.

Artikel 11 – Betaling en verrekening

1.     KLANT betaalt MIJOU een vergoeding voor de voorbereidingswerkzaamheden alsook het afgesproken bedrag per deelnemer.

2.     Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

3.     De totale vergoeding dient als volgt door KLANT aan MIJOU te worden betaald:

Ø  25% aanbetaling direct na ondertekening van de overeenkomst c.q. na het plaatsen van de bestelling, het restant (75%) binnen 8 dagen na factuurdatum van de tweede factuur, doch uiterlijk voor de openstelling van de webshop.

Ø  MIJOU behoudt zich het recht voor de webshop niet open te stellen indien er niet aan de betalingsverplichting is voldaan. MIJOU zal KLANT tijdig informeren over een nog niet ontvangen betaling.

Ø  Dan wel indien bestelling plaatsvindt na 1 november, wordt er direct een 100% aanbetaling factuur verzonden.

4.     Uiterlijk in de maand maart zal MIJOU een eindfactuur overleggen, waarin de eventuele crediteringen en de goede doelen verrekend zijn overeenkomstig het bepaalde in artikel 11.9 en artikel 11.10.

5.     Betaling dient te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum, op een door MIJOU aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.

6.     KLANT kan tot uiterlijk 2 weken voor het einde van de bestelperiode extra inlogcodes bestellen.

7.     Ook indien KLANT (zeer) kort na de initiële bestelling het aantal ophoogt, wordt dit gezien als een nabestelling. Nabestellingen worden separaat van de initiële bestelling geleverd. De nabestellingen zullen apart en direct voor 100% gefactureerd worden. MIJOU behoudt zich het recht voor nabestellingen uit te leveren via brieven in MIJOU-huisstijl of via digitale codes die door KLANT uitgeprint dienen te worden.

8.     Het is niet mogelijk bestelde inlogcodes te annuleren. Teveel bestelde inlogcodes zullen volgens de bepalingen van dit contract onder artikel 10.9 worden verrekend.

9.     Maximaal 5% van het door KLANT bestelde aantal inlogcodes kan door MIJOU worden gecrediteerd, indien en voor zover deze inlogcodes niet zijn uitgegeven of verzilverd. De Niet-uitgegeven inlogcodes dienen uiterlijk op 31 januari 2019 geretourneerd en in het in het bezit van MIJOU te zijn. Niet-uitgegeven en Niet-verzilverde inlogcodes worden tegelijkertijd met de eindafrekening gecrediteerd. Deze voorwaarde is slechts van toepassing bij een initiële bestelling van meer dan 251 inlogcodes. Per gecrediteerde inlogcode wordt er € 7,50 aan administratiekosten in rekening gebracht.

10.  Van het bedrag dat aan het einde van de bestelperiode toekomt aan de goede doelen zal MIJOU 15% per donatie inhouden. Met deze inhouding dekt MIJOU de kosten voor administratie- en handlingkosten. Het bedrag dat ten goede komt aan de goede doelen zal (binnen 60 dagen na het verstrijken van de bestelperiode) door MIJOU blijmakers namens de GESCHENKGERECHTIGDEN van de KLANT worden overgeboekt. Deze betaling wordt als totaalbetaling gedaan namens alle GESCHENKGERECHTIGDEN van de klanten van MIJOU en dus niet enkel namens KLANT.

Artikel 12 – Verwerking Persoonsgegevens

1.      Persoonsgegevens zullen op een behoorlijke, zorgvuldige en vertrouwelijke wijze worden verwerkt, met inachtneming van toepasselijke nationale en internationale wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming ('AVG'). Daaronder is mede begrepen het meewerken aan de rechtmatige verzoeken van betrokkenen in de zin van de AVG.

2.      Tevens zullen persoonsgegevens niet verder worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen noch langer worden bewaard of verwerkt dan noodzakelijk.

3.      Passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen zullen worden getroffen om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens worden beschermd tegen vernietiging, verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking. 

4.      Indien van toepassing zal Opdrachtgever op eerste verzoek van MIJOU meewerken aan het sluiten van een door MIJOU aan te leveren Overeenkomst als bedoeld in artikel 28 AVG (een bewerkers- c.q. verwerkersovereenkomst) voor de uitvoering van de verwerkingen van persoonsgegevens door MIJOU, voor zover een tussen partijen bestaande Overeenkomst niet reeds als een dergelijke Overeenkomst kwalificeert.

5.      MIJOU stelt Opdrachtgever zo spoedig mogelijk, althans zonder onredelijke vertraging, in kennis van een inbreuk in verband met persoonsgegevens, een en ander voor zover het persoonsgegevens betreft die in het kader van een tussen partijen bestaande Overeenkomst door MIJOU van Opdrachtgever zijn verkregen c.q. worden verwerkt en/of personen betreft op wie die Overeenkomst betrekking heeft.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid

1.     Indien MIJOU aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal 10% van het declaratiebedrag uit hoofde van artikel 4exclusief BTW. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van MIJOU in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.

2.     Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

Ø De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden.

Ø De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van MIJOU aan de overeenkomst telaten beantwoorden, tenzij dit gebrek niet aan MIJOU toegerekend kan worden.

Ø Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover KLANT aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

3.     MIJOU is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

4.     De GESCHENKGERECHTIGDE dient het bestelde binnen 1 week na besteldatum of – in het geval van versproducten – op overeengekomen afhaaldatum zoals vermeld op de orderbevestiging bij de VERKOPER af te halen. Indien de GESCHENKGERECHTIGDE te laat is met afhalen vervalt het recht op het gekozen geschenk en is de VERKOPER niet verplicht het geschenk alsnog te leveren.

5.     De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade, gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de gebruikerof zijn ondergeschikten.

Artikel 14 – Overmacht

1.     Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

2.     Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen wat dat betreft in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop MIJOU geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor MIJOU niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van MIJOU en faillissement van VERKOPER worden daaronder begrepen.

3.     MIJOU heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat MIJOU zijn verbintenis had moeten nakomen.

4.     Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 4 weken is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

5.    Voor zoveel MIJOU ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomenof deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is MIJOU gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte gescheiden te factureren. KLANT is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 15 – Overig

KLANT verleent toestemming aan MIJOU om haar naam en logo te mogen gebruiken als referentie op MIJOU-uitingen, zoals onder andere op de website, brochures, etc. Zulks na enkel overleg met de klant. Tevens zal KLANT de in deze overeenkomst overeengekomen afspraken niet aan derden bekend maken.

Op deze algemene voorwaarden, alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Eventuele geschillen die voortvloeien uitof verband houden met de overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijnof betreffende deze algemene voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, en niet in der minne geschikt kunnen worden, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een bevoegd rechter te Leeuwarden. Deze algemene voorwaarden zijn leidend en op voorgaande algemene voorwaarden kan dan ook geen beroep worden gedaan.

Download als PDF

Inloggen