DISCLAIMER

Informatie MIJOU website
Hoewel de informatie op deze website met uiterste zorg is samengesteld en MIJOU blijmakers deze informatie steeds zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk tracht te houden, kunnen aan deze website geen rechten ontleend worden. Tarieven en voorwaarden kunnen aan verandering onderhevig zijn. MIJOU blijmakers aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke fouten en tekortkomingen op deze website. Wijzigingen en correcties zijn derhalve voorbehouden. Verwijzingen/links naar websites die niet door MIJOU worden onderhouden zijn enkel ter informatie opgenomen. MIJOU is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud en het functioneren van de websites waarnaar verwezen wordt.

Intellectuele eigendomsrechten
De intellectuele eigendomsrechten op de verstrekte informatie, publicaties en gegevens op deze website komen toe aan MIJOU. Niets uit deze website mag verveelvoudigd, overgedragen of openbaar gemaakt worden door middel van druk, microfilm of een link, hypertext link, een deeplink te creëren tussen een website van MIJOU en een andere website of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MIJOU blijmakers of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze internetsites wel afdrukken en/of downloaden voor eigen gebruik.
MIJOU

Toepasselijk recht
Op de MIJOU websites en de Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Wijzigingen
MIJOU blijmakers behoudt zich het recht om de op of via de MIJOU-internetsites aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsites aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.

Privacybeleid MIJOU blijmakers

Als jij iets bestelt via MIJOU blijmakers, hebben we je gegevens nodig om ervoor zorgen dat we jouw bestelling kunnen verwerken. Maar we springen altijd zorgvuldig met je persoonlijke gegevens om. We dragen er zorg voor en bewaren ze veilig. Wat we met je persoonlijke gegevens doen en waarom we ze nodig hebben, vertellen we hier graag. Als je na het lezen van ons privacybeleid vragen hebt, neem dan gerust contact op.

Contactgegevens
MIJOU blijmakers
Mevrouw V. Focke
Stellingenweg 52
8474 EB Oldeholtpade

Welke gegevens verwerken we van jou?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot jou als individu. Denk daarbij aan voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres. Maar ook gegevens als jouw eigen inlogcode en wachtwoord en je bestellingen zijn persoonsgegevens. Als jij iets bestelt, hebben we bepaalde gegevens van je nodig om jouw bestelling te kunnen verwerken, de winkelier van je keuze te informeren, je op de hoogte te kunnen houden. Hiervoor verzamelen wij je naam, adresgegevens, telefoonnummer en je e-mailadres. Ook je persoonlijke inlogcode en wachtwoord bewaren we om je te kunnen helpen en informeren ten aanzien van hetgeen je besteld hebt en om na afloop van de MIJOU-periode jouw mening te vragen omtrent je winkelervaring. Met welk doel verwerken wij jouw persoonsgegevens? MIJOU blijmakers verwerkt je persoonsgegevens met als doel je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is met betrekking tot het klaarzetten of afhalen van jouw bestelling.

Hoe lang bewaren we je persoonsgegevens?
MIJOU blijmakers bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Jouw gegevens worden na afloop van de MIJOU-periode maximaal 12 maanden bewaard. Uiteraard kun je je hiervoor afmelden. De bewaartermijn van de gegevens is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen of verzameld én van wettelijke plichten om gegevens te bewaren. Heb je hier vragen over, dan kun je contact opnemen met privacy@mijou.nl.

Hoe gaan we om met gegevens van kinderen?

Onze dienstverlening is niet gericht op kinderen. Dit betekent dat het gebruik van mijou.nl door klanten jonger dan 18 jaar alleen is toegestaan met de nadrukkelijke toestemming van een ouder of voogd.

Maakt MIJOU gebruik van geautomatiseerde besluitvorming?

MIJOU blijmakers neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen (algoritmes) die nadelige gevolgen kunnen hebben voor jou.

Met wie worden de persoonsgegevens gedeeld?

We delen jouw persoonsgegevens met onze deelnemende winkeliers omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. De winkelier heeft jouw persoonsgegevens (je naam, e-mailadres en telefoonnummer) nodig om je bestelling te kunnen verwerken en om eventueel contact met je op te kunnen nemen omtrent datum van afhalen. We verkopen je gegevens niet aan deze winkeliers of andere derde partijen. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging te garanderen en de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te bewaken. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Welke cookies of vergelijkbare technieken gebruiken wij?

MIJOU blijmakers gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Welke rechten kun jij uitoefenen met betrekking tot jouw gegevens?
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door MIJOU blijmakers en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou in bezit hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@mijou.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. MIJOU blijmakers wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe beveiligen wij jouw persoonsgegevens?
MIJOU blijmakers neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via privacy@mijou.nl.

Vragen?
Als je nog vragen hebt over de wijze waarop mijou.nl met persoonsgegevens omgaat, neem dan gerust contact met ons op. We helpen je graag.

Wijzigingen in het privacybeleid

Het is niet ondenkbaar dat ons privacybeleid in de nabije toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. We raden je daarom ook aan om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Als deze wijzigingen zeer ingrijpend van aard zijn, zullen we ervoor zorgen dat ze op een duidelijke en opvallende manier gecommuniceerd worden. [Versie 1.0 – mei 2018]

Inloggen